Hjem

Klip fra scrapbogen.......

15/4-2016

Klip  fra Lokalavisen

Af Birgitte Masson


Stor donation til Kulhuse Havn

Kulhuse Havn har modtaget en million kroner, øremærket en ny bølgeskærm og bedre forhold for besøgende


Kulhuse Havn har modtaget en bevilling på 1.000.000 kroner fra 'A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal'.


Pengene skal bruges på etableringen af en ny bølgeskærm, en ny badebro og en kommando-bro. Noget som længe har stået på ønskelisten ikke bare hos medlemmer af bestyrelsen i Kulhuse Havn, men også hos sejlerne og vinterbaderne.


“Donationen betyder blandt andet, at vi nu kan etablere en bølgeskærm til at skærme havnen, og de både som ligger i den. Vestenvinden kan være hård, og medfører bølgeslag, sandfygning og både der bliver ramt af salt og tang,” fortæller formand for bestyrelsen på Kulhuse Havn Henning Otterstrøm.


Udover etableringen af en bølgeskærm bygger man også en kommandobro, og en badebro. Sidstnævnte er noget der vil forbedre forholdene væsentligt for havnens hard-core vinterbadere, som dermed slipper for at skulle gå ud i bølgerne. Bølgeskærm, badebro og kommandobro kommer til at koste 1,5 mio kroner. Kulhuse Havn lægger selv 500.000 kroner i projektet.


Man regner med at være færdig med byggeriet i juni måned, lige akkurat inden havnen for alvor bliver taget i brug af de mange besøgende.

11/5-2016

Arbejdet med den nye bølgeskærm er i fuld gang.

13/4 Nedrivningsarbejdet af den gamle skærm er færdigt og renden til den nye skærm er skåret.

I dag er arbejdet med at ramme pæle påbegyndt og hver dag kan der nu ses fremskridt i arbejdet.

11/5 Flere pæle er sat og støbearbejdet er påbegyndt


Februar 2016


Kære medlemmer


Det er med stor glæde at jeg kan skrive til jer at Kulhuse Havn har modtaget en

bevilling på 1.000.000,- Kr., fra

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal

til udskiftning af bølgeskærmen på vestre mole.


Kulhuse Havn takker fonden mange gange for bevillingen som er en stor hjælp

til realiseringen af den nye bølgeskærm.


Henning Otterstrøm                                   

Formand for bestyrelsen for Kulhuse HavnOversigt

Oversigt
Kommandobroen
Badepladsen

Skitser til det aktuelle projekt


Skitser, som blev fremlagt ved sidste generalforsamling


15. oktober 2014


Kære medlemmer

Frederikssund Kommune har i sit budget for 2015-2018 Kulhuse Havn som et væsentligt element i en kommende sejlerturismestrategi.


Kommunen fremlagde forslag til budgettet i september med en høringsperiode frem til d. 24. september.


Bestyrelsen for Kulhuse Havn har indsendt et høringssvar baseret på det materiale vi kunne få fat i.

Som I kan læse er det helt nyt for os, at kommunen er så langt fremme i sine planer, uden at vi har hørt om det før høringsperiodens begyndelse.


Kommunen vedtog d. 8 oktober budgettet for årene 2015-2018, hvori havnen altså indgår som et element.

Nu forventer bestyrelsen at kommunen tager kontakt til os, så vi kan komme i dialog og blive klogere på det konkrete indhold i planerne.

Vi vil holde Jer orienteret, når der er nyt omsagen.


En stor tak til Frank Jørgensen for bidrag og sparring til høringssvaret.


Pbv

Henning Otterstrøm

Formand


Her følger nu sagens akter og høringssvaret fra havnens bestyrelse:


Kulhuse havn som case

Kulhuse havn anses her for at være Frederikssund Kommunes ansigt udadtil ift. at tiltrække danske og svenske sejlere – især op imod havnene i Rørvig, Hundested og Lynæs. Kulhuse havn er her brugt som case for de andre havne i dette notat. Grunden er den enkle, at det er – på nuværende grundlag – vanskeligt helt præcist at sige, hvilke elementer der skal i spil i hvilke havne. Der er derfor lavet beregninger på Kulhuse havn, og disse beregninger skalleres så op og ned ift. de andre havne. Dette ses af effektberegningerne på de enkelte havne og i det samlede regneark, der medfølger. Skuldelev havn er eksempelvis skalleret ned ift. Kulhuse, mens Frederikssund og Marbæk lystbådehavne (som ses som én havn i fremtiden) er skalleret op ift. Kulhuse.

Nedenstående elementer er lagt til grund for at kunne ændre Kulhuse havn fra en lidt søvnig klubagtig havn i dag uden ret mange faciliteter, der kan appellere til moderne turister, til en havn, der skal fungere som oplevelses- og formidlingscenter med mange forskelligartede aktiviteter.

Nedenstående ”elementpakke” tager højde for forskellige målgruppers behov. Desuden er der indtænkt moderne kommunikationsplatforme ift. kommunikation af eksempelvis vikinger eller andre historieelementer. Det er tænkt på den måde, at der skal være henvisninger til de øvrige havne, så der opstår et behov for at besøge de andre havne, der har deres egne særpræg. På den måde kan man sende flere mennesker rundt i kommunen til flere oplevelser, mere motion osv.

Denne liste er naturligvis ikke komplet. Der kan tænkes mange flere elementer ind i pakken. Eksempelvis kan man tænke dekorative indgreb, som vil forskønne / forbedre havneoplevelsen. Der kan tænkes installation af permanente / midlertidige hytter, som kunstnere kan benytte som værksteder / gallerier med videre. Der er mange muligheder.

For så vidt angår selve havnen er der tænkt på udvidelse i størrelsesordnen 25-50 bådpladser. For at give et overblik over omkostningerne i forbindelse med en sådan udvidelse er der lavet nedenstående beregninger. Det skal understreges, at der er tale om beregninger, der hviler på et ikke fuldendt grundlag, idet der ikke er lavet registreringer og analyser af havnene. Det har processen ikke givet mulighed for i denne omgang.
Høringssvar


Nogle af ovenstående kan sættes i gang med det sammen. Andre – havneudvidelsen – må afvente planlægningsmæssige vurderinger, inddragelsesprocesser med videre. Der er med andre ord mulighed for at arbejde på forskellige ambitionsniveauer. Ønsker man i første omgang ”kun” at etablere fitnesspavilloner på de forskellige havne, så er det relativt let at gøre. Ønsker man at opgradere den elektroniske kommunikation på havnene, så er det endnu en relativt let ting at gøre.


Anlæggelse af autocamperpladser kan måske relativt let, men kræver alligevel en del overvejelser ift. udtømning af kemiske toiletter, strøm- og vandtilslutning osv. Og hvad med betaling? Hvor skal den foregå?

Netop i forhold til Kulhuse havn er det tænkt på den måde, at der arbejdes med 10 autocamperpladser. Disse pladser skal være en slags ”filial” af den nuværende DCU Campingplads i Kulhuse. På den måde vil man ikke skulle lave plads til tømning af kemiske toiletter, da dette kan foregå på campingpladsen (antages det). Men der skal installeres strøm og vand. Betaling herfor kan foregå på campingpladsen.

På denne måde kan campingpladsen faktisk udvide sin forretning, hvilket ellers ikke er muligt nu pga. §3-fredninger.


Svar fra havnens bestyrelse:


Frederikssund kommune

Att. Økonomi

Torvet 2

3600 Frederikssund


Høringssvar til forslag 057 Projektforslag – Kulhuse Havn


Foreningen er positivt indstillet til at indgå i en dialog om fremtiden for Kulhuse Havn med følgende kommentarer:


Det er med undren og overraskelse at bestyrelsen for Foreningen Kulhuse Havn læser høringsmaterialet.

Det er det første vi har hørt om Frederikssund Kommunes planer.


Ikke èt eneste sted står det beskrevet, at Kulhuse er en privat havn og hvilke konsekvenser forslaget får/kan få for Kulhuse Havn og hvilke konsekvenser det har for projektforslagets gennemførelse.

Strandbeskyttelseslinjen og fredningszonen omkring Englænderskansen er også i spil.


Hele forslaget eller bare dele af det vil forandre Kulhuse Havn og bestyrelsen skal i denne sag arbejde for medlemmernes ønsker.

Dette forudsætter et ligeværdigt og retsligt fastlagt samarbejde omkring havnens fremtid, da de fleste af forslagene dels ligger på arealer ejet af foreningen, dels involverer havnebygningen som ejes af foreningen og et par af de lokale fiskere.

Det er ikke beskrevet hvem der drifter nye tiltag og hvem der skal finansiere driften.


I projektbaggrunden beskrives Kulhuse Havn som ”en lidt søvnig klubagtig havn i dag uden ret mange faciliteter, der kan appellere til ret mange turister”. Kulhuse Havn ér en lille havn med en blanding af fiskejoller, fritidssejlere, et par fiskere og færgefarten Kulhuse-Sølager. Mange lokale sætter pris på netop den lille stille havn som ikke er særligt marina præget. Det er også det mange gæstesejlere giver udtryk for.


Bestyrelsen har taget udgangspunkt i havneskitsen over Kulhuse Havn som har været med som bilag i relation til Sejlerturisme ved Vækstudvalgets møde d. 3. juni 2014.


Specifikt til forslaget er der følgende kommentarer:


Toilet/bad:Som Kulhuse Havn er i dag, er de nuværende bade- og toiletfaciliteter dækkende.

Faciliteterne er forbeholdt havnens brugere og sejlende gæster. Offentligt toilet for badegæster forefindes ved kroen.


Provianteringssted: Forekommer noget uvirkeligt. Omsætningen kan vel ikke blive høj nok til, at det er rentabelt.


Autocamperplads: En virkelig god idè. Havnen har af og til overnattende autocampere, men stiller ikke faciliteter til rådighed for autocampere og er ikke beregnet til det. Ud fra skitsen ser det ud til, at en plads vil ligge på kommunens grund.


Samlingssted/udkigssted:Iflg. høringsmaterialet er der budgetteret med en udgift på 30.000. Dette er helt urealistisk. Det er en smal stenmole, lavt beliggende over vandoverfladen. En gangbro og udsigtsplatform skal konstrueres så den kan holde til efterårs- og vinterstorme og holde til isskruninger.

Et udkigssted her, direkte ud til indsejlingen hvor Columbus og fritidssejlere sejler, vil skulle skærmes så det ikke kommer til at fungere som badested.

Kulhuse Havn planlægger p.t. at få skiftet bølgeskærmen på havnens vestre mole. I planen indgår en udsigtsplatform med informationer om hvad der ligger i verdenshjørnerne, nær og fjernt.


Kano, kajak, surf:Virker som en oplagt idè. Faciliteterne bør ikke ligge ind mod havnebassinet, men lægges på en af strandene øst eller vest for havnen.


Legeplads, grillplads:Bestyrelsen hilser dette velkommen. Beliggenheden tæt på Englænderskansen og evt. fredning skal dog tages i betragtning.


Fitness:Igen er en placering tæt på Englænderskansen problematisk. Fitness i et område som Kulhuse Havn bør have sit udgangspunkt i svøm, dyk og løb i-, ved- og langs vand.


Skiltning:Kulhuse er som tidligere beskrevet en lille stille havn og måske lidt gammeldags og ikke spor marinaagtig. Skiltning i elektronisk form passer ikke rigtigt ind.


Havneudvidelse:Kulhuse Havn arbejdede for få år siden med en udvidelse af havnen.

Planerne blev opgivet da krisen satte ind.

Frederikssund Kommune fik efter ønske en kopi af planerne.

De omkringliggende havne, har så vidt bestyrelsen ved, ledige pladser som ikke kan sælges.

En udvidelse af Kulhuse Havn, kræver som materialet også lægger op til, en større analyse.


Sammenfattende hilser bestyrelsen for Kulhuse Havn kommunens initiativ med hensyn til en udvikling af Kulhuse Havn og kommunens områder omkring denne velkomment.

Endvidere finder vi det overraskende og spændende, at kommunen allerede i de kommende år vil budgettere med anselige beløb til formålet.

 

Samtidig ønsker vi dog i overensstemmelse med dette brevs indledning at understrege, at Foreningen Kulhuse Havn fortsat ønsker at bevare den fulde ejendomsret og råderet over foreningens tinglyste matrikler 18 og 4eh.

 

Dette vil dog ikke bevirke, at vores mål om at udvikle Kulhuse Havn til en sikker og attraktiv havn ikke kan finde sted i et frugtbart og givende samarbejde med Frederikssund Kommune!

Udviklingen og en eventuel udvidelse skal bare ske i takt med samfundets udvikling og dermed følgende behov.

Vi ønsker også, at nye tiltag ikke baseres på modeskabte fænomener, men at de tager udgangspunkt i den vidunderlige omgivende natur og i samklang med stedets specielle historie.


PBV


Henning Otterstrøm

Formand

Foreningen Kulhuse Havn

Krabbeprojekt:

Som mange af Jer nok har hørt og læst har Dyrenes Beskyttelse har i lørdags været på Kulhuse Havn og tømt containere og kasser med krabber ud i havnen.

Sagen kan I læse om i de følgende avisudklip.

Kulhuse Havn er som sådan ikke en part i striden mellem projektet og Dyrenes Beskyttelse,  men havnen har meldt Dyrenes Beskyttelse til politiet for forurening af havnen. Så må vi se om det bliver nødvendigt at følge op på den.


Pbv

Henning Otterstrøm


Oktober 2014


5.maj 2014:

Frihavnsordningen

Kulhuse Havn er nu meldt ind i Frihavnsordningen

I kan hente mærker hos havnefogeden fra d. 9. maj

Som vedtaget på generalforsamlingen koster mærkerne 100,- kr.


Jeg vil opfordre til at de medlemmer som ønsker at benytte Frihavnsordningen bruger ”optaget/fri” skiltene som Poul vil sørge for, bliver monteret ved Jeres pladser. Hvis vi skilter med frie pladser kan vi være med til at minimere de evt. omkostninger der vil være ved medlemsskabet af ordningen.


Mvh

Henning Otterstrøm

Formand